ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

                      ΠΟΙΝΕΣ


    Ο Σύλλογος Κράτος Δήμου προβλέπει την ύπαρξη ποινών για τα μέλη που η δράση συμπεριφορά και στάση αντιβαίνει στις αρχές και τους όρους λειτουργίας που με την ένταξή τους αποδεχθήκανε. Επίσης προβλέπει ποινές στα μέλη που η δράση, στάση και συμπεριφορά εναντιώνεται στα ψηφίσματα της Εκκλησίας του Δήμου.

Οστρακισμός


    Η Εκκλησία του Δήμου τον μήνα Ιανουάριο στην 6η Πρυτανεία καλείται να συνεδριάσει για την διενέργεια ή όχι οστρακισμού κατά την διάρκεια του έτους. Σε περίπτωση θετικού ψηφίσματος κάθε μέλος μπορεί ανεμπόδιστα να ζητήσει την αποπομπή άλλου μέλους που υποψιάζεται ως επιζήμιο ή επικίνδυνο για την λειτουργία του Συλλόγου Κράτος Δήμου. Η αποπομπή είναι ετήσια και δεν σημαίνει διαγραφή του μέλους. Λόγω του ότι δεν υπάρχει βάσιμη κατηγορία ώστε να συσταθεί Ηλιαία και οι αποφάσεις παίρνονται σε επίπεδο υποψιών ή αντιπαθειών οι πλειοψηφούντες πρέπει να συγκεντρώνουν το 1/3 του σώματος των ψηφοφόρων. Κατά το διάστημα της αποπομπής το μέλος διατηρεί την ιδιότητα του πολίτη δεν δύναται όμως να συμμετέχει στα κοινά, απέχοντας από τις διαδικασίες.

Ατιμία


    Σε περίπτωση καταδίκης από το εσωτερικό δικαστήριο του Συλλόγου, Ηλιαία η δίωξη πολίτη από τον Σύλλογο Κράτος Δήμων, συνεπάγεται και απώλεια των δικαιωμάτων του και την ιδιότητα του μέλους πολίτη. Όμως προβλέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό έφεση του καταδικασθέντος μέλους στον Άρειο Πάγο στις εξής περιπτώσεις: α) ισχυρισμό κακοδικίας λόγω ψευδομαρτυρίας β) δίκης ερήμην του γ) νέων στοιχείων που προκύψανε. Σε περίπτωση στοιχειοθετημένης προμελετημένης υπονομευτικής ενέργειας κατά του Συλλόγου που συνιστά ποινικό αδίκημα ο Σύλλογος δύναται να προβεί με τον καθ`ύλην αρμόδιο Στρατηγό μετά από απόφαση της Βουλής και του ΄Αρειου Πάγου σε αγωγή στα αρμόδια δικαστικά όργανα, με σκοπό την δικαίωση και την αποτροπή τέτοιων φαινομένων υπονομευτικής δράσεως.

Συκοφαντία


    Ποινή σε πολίτη-μέλος του συλλόγου που καταγγέλλει άλλο πολίτη μέλος του Συλλόγου αλλά στην ψηφοφορία των Ηλιαστών η καταγγελία του δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το 1/5 των ψήφων. Η τιμωρία ορίζεται με πρόστιμο που καταβάλλεται στον Συλλογέα της Φυλής και κατατίθεται στο ταμείο. Το ύψος του προστίμου ορίζεται πάντα στο τριπλάσιο της καθιερωμένης από την Εκκλησία του Δήμου συνδρομής. Καταγγελία για συκοφαντία μπορεί να επιδοθεί στους θεσμοθέτες σε κάθε κύρια Εκκλησία.

Κατάχρηση


    Σε περίπτωση αποδεδειγμένης Δωροδοκίας άρχοντα από μέλη ή ιδιώτες φορείς έξω από τον Σύλλογο με σκοπό την διάβρωση των θεσμών και των δημοκρατικών διαδικασιών η ποινή που ορίζει ο Σύλλογος είναι η αποπομπή του μέλους, και με σύμφωνη απόφαση της Εκκλησίας, χρήση ένδικων μέσων της Πολιτείας. Παράγοντες που θα επηρεάζουν τέτοια απόφαση είναι τα κίνητρα και τα ίδια τα γεγονότα. κ.α.

Δωροδοκία


    Σε περίπτωση αποδεδειγμένης κατάχρησης του κονδυλίου από άρχοντα η ποινή που ορίζει ο Σύλλογος ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού. Σε αντίθετη περίπτωση αποπομπή και με σύμφωνη απόφαση της Εκκλησίας, χρήση ένδικων μέσων της Πολιτείας. Παράγοντες που θα επηρεάζουν τέτοια απόφαση είναι το ίδιο το πρόσωπο το ύψος του ποσού η φήμη του Συλλόγου κ.α.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


    Κάθε Πολίτης-μέλος δικαιούται να εγείρει εντός ενός έτους προθεσμία από την έκδοση προβουλευμάτων ή ψηφισμάτων καταγγελία-γραφή παρανόμων. Αυτό όταν βρίσκει αντίφαση με προηγούμενο νόμο ή αν υποστηρίζει ότι το ψήφισμα είναι αντίθετο στο συμφέρον του Δήμου και το συλλογικό καλό. Με την υποβολή του αναστέλλεται άμεσα η εφαρμογή των αντιστοίχων πράξεων μέχρι την συγκρότηση του Εσωτερικού Δικαστηρίου Ηλιαία. Η καταγγελία επιδίδεται στους Θεσμοθέτες. Κάθε πολίτης μέλος δύναται εντός τριημέρου από την απαλλακτική απόφαση των απερχόμενων αρχόντων να επιδώσει καταγγελία στον Εύθυνο της φυλής του που αφού εξετάσει την βασιμότητα της θα παραπέμψει στους νέους Θεσμοθέτες.
Κάθε μέλος δύναται να επιδώσει εισαγγελία στους θεσμοθέτες κατά άλλου μέλους.
Κάθε μέλος δύναται να επιδώσει γραφή προεδρική στους θεσμοθέτες κατά της Πρυτανευούσης Φυλής. Κάθε μέλος δικαιούται με απόφαση του Επιστάτη των Πρυτάνεων να συμμετέχει στην κλειστή συνεδρία της Βουλής δια της προσόδου.
Κάθε μέλος που θα κληρωθεί Βουλευτής δικαιούται ασυλίας για την ετήσια διάρκεια της θητείας του.

Γραφή προεδρική


    Καταγγελία πολίτη εντός προθεσμίας έτους από την έκδοση προβουλευμάτων της Βουλής που αντιβαίνουν στις αρχές και τους σκοπούς του Συλλόγου ή σε προηγούμενες αποφάσεις της συνέλευσης των πολιτών.

Γραφή παρανόμων


    Καταγγελία πολίτη εντός προθεσμίας έτους κατά νόμων ψηφισμάτων της Εκκλησίας που αντιβαίνουν στις αρχές και τους σκοπούς του Συλλόγου ή σε προηγούμενες αποφάσεις της συνέλευσης των πολιτών.

Επιχειροτονία Νόμων


    Στην Κύρια Εκκλησία της πρώτης πρυτανείας του χρόνου ο κήρυκας ρωτάει την συνέλευση των πολιτών –μελών να ανατείνουν το χέρι όσοι θεωρούν ότι οι νόμοι είναι αρκετοί. Ακολούθως ζητάει ανάταση χειρών αυτών που έχουν αντίθετη γνώμη. Σε περίπτωση που οι δεύτεροι είναι περισσότεροι ζητείται ποιοι νόμοι προτείνονται για αλλαγή. Από αυτούς δια ανατάσεως χεριών ποιοι θα αλλάξουν με νέο νόμο ή θα τροποποιηθούν. Στην τέταρτη Εκκλησία της ίδιας Πρυτανείας εκλέγονται από τα μέλη της Ηλιαίας 10 νομοθέτες με έργο να κρίνουν προτάσεις πολιτών. Μη σύγκλιση αυτής της Συνέλευσης από τους Πρυτάνεις καταγγέλλεται στους Θεσμοθέτες. Μη παραπομπή τους στην Ηλιαία σημαίνει και απαγόρευση αποδοχής των Απερχόμενων θεσμοθετών στον Άρειο Πάγο. Οι πολίτες θα καταθέσουν την πρότασή τους σε αντιπαραβολή με τον προηγούμενο στο διάστημα μεταξύ της πρώτης και τέταρτης Εκκλησίας, δηλαδή μέσα σε τρεις εβδομάδες, και οι θεσμοθέτες θα κρίνουν με βάση τον συμφερότερο για το συλλογικό καλό. Πρόταση Νόμου χειρότερου από τον προηγούμενο, ανάρμοστου ή βλαβερού για το σύνολο, καταγγέλλεται «Μη επιτήδειον θείναι». Οι Νόμοι αφορούν όλα τα μέλη.

Πρόσοδος


    Ο πολίτης –μέλος με την άδεια του Επιστάτη των Πρυτάνεων συμμετέχει στην συνεδρία της Βουλής όταν το θέμα δεν έχει συζητηθεί. Αν όμως βουλευτής υιοθετήσει την πρόταση και αναλάβει την ευθύνη μπορεί να εισηγηθεί και θέματα που έχουν ήδη συζητηθεί.

Εισαγγελία


    Καταγγελία πολίτη προς άλλο πολίτη που λαμβάνει χώρα σε κάθε Κύρια Εκκλησία του Συλλόγου. Επιδίδεται στους θεσμοθέτες γραπτώς. Το περιεχόμενο αφορά τεκμηριωμένη υπονομευτική δράση κατά της λειτουργίας του Συλλόγου.

Περί αδυνάτων


    Πρόβλεψη για την κάλυψη υλικών αναγκών που αφορά τα μέλη του συλλόγου και τα εξαρτημένα μέλη τους πρώτου βαθμού από κοινό ταμείο που διαχειρίζεται ο Πολέμαρχος. Το ύψος του ποσού μελετάται από την Βουλή και επικυρώνεται από την συνέλευση των μελών, και είναι ποσοστό εσόδων του Συλλόγου Κράτος Δήμων.

¶δεια


    Οι Νόμοι τα επικυρωμένα ψηφίσματα της Εκκλησίας του Δήμου, θεωρούνται εκτός κριτικής και δημόσια συζήτησης. Παρόλα αυτά επειδή καμία ανθρώπινη απόφαση δεν είναι τέλεια, και για να εκφραστούν τα δυσαρεστημένα μέλη μίας μειοψηφικής απόφασης δίδεται το δικαίωμα στην πρώτη εκ των τριών συγκλίσεων των Νομίμων συνελεύσεων, την Ικετηρία, ή Άδεια. Είναι άδεια ομιλίας μπροστά στο Δήμο για θέσεις αντίθετες σε ισχύον ψήφισμα και σε ανελημένες αποφάσεις. Η δυσαρέσκεια αυτή δεν είναι τόσο ισχυρή ή βάσιμη ώστε να ασκηθεί η Γραφή Παρανόμων.Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή