ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ


Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος
 
Η διοικητική μας Οργάνωση

 Τα πολιτειακά.

          Νόμος θα πρέπει να ορίσει την πειραματική ίδρυση τέτοιας πόλης. Η πόλη αυτή θα διέπεται από τις ακόλουθες αρχές. Υπάρχει σαφής τριττή διάκριση των λειτουργιών της εξουσίας: Κάθε πόλη θα έχει α) αυτονομία, δηλαδή θα αυτονομοθετείται, β) αυτοδικία, δηλαδή θα αυτοδικάζεται με δικούς της δικαστές και γ) αυτοδιοίκηση, δηλαδή θα διοικείται με δικούς της άρχοντες και διοικητικούς υπαλλήλους που φυσικά θα εναλλάσσονται, κατά τα αρχαιο-αθηναϊκά νομικά πρότυπα.

 Νομοθετική. Οι νόμοι κάθε πόλης θα ψηφίζονται από την Εκκλησία του Δήμου. Η Εκκλησία του Δήμου είναι το ανώτατο πολιτειακό όργανο της πόλης και μόνη της τελεί τη Νομοθετική λειτουργία. Οι αποφάσεις της ευακούονται από τον καθένα και κανείς δε μπορεί να τις ανατρέψει. Σ' αυτή συμμετέχουν ισόβια όλοι οι πολίτες/ισσες, αρκεί να μην έχει φορολογικές εκκρεμότητες απέναντι στην πόλη. Η Εκκλησία του Δήμου ανταποκρίνεται στο τμήμα της πολιτικής διάστασης του ανθρώπου, σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος θέλει να συμμετέχει ο ίδιος, αυτοπρόσωπα κι όχι με αντιπρόσωπο, στις αποφάσεις που τον αφορούν.

          Πολίτης/ισσα γίνεται κάθε μόνιμος κάτοικος που έχει συμπληρώσει τα είκοσι χρόνια και έχει κάνει και τη στρατιωτική του θητεία (18-20). Στρατιωτική θητεία κάνουν και οι γυναίκες. Οι πολίτες/ισσες που δεν έχουν συμπληρώσει τα τριάντα χρόνια ή χρωστάνε στο δημόσιο ή συμπεριφέρονται άκοσμα στους γονείς τους δεν έχουν δικαίωμα λόγου στην Εκκλησία του Δήμου ούτε να ασκήσουν το δικαστικό ή κάποιο άλλο αξίωμα.

          Η πόλη είναι διαιρεμένη σε δώδεκα (12) διαμερίσματα. Η Εκκλησία του Δήμου συγκεντρώνεται στο κτίριο που είναι αντίγραφο του επιδαύριου θεάτρου αλλά σκεπαστού. Για να αποφεύγεται ο συνωστισμός κάθε διαμέρισμα έχει το δικό του τμήμα θέσεων μέσα στο θέατρο, δηλαδή οι θέσεις των πολιτών χωρίζονται σε 12 τμήματα. Κλήρωση ή περιτροπή ρυθμίζει κάθε χρόνο το τμήμα των θέσεων που θα χρησιμοποιεί κάθε διαμέρισμα μέσα στο θέατρο, έτσι ώστε κανείς πολίτης να μη θεωρήσει τον εαυτό του αδικημένο ως προς τη θέση του μέσα στο θέατρο-Εκκλησία του Δήμου.

          Τις μέρες και ώρες κατά τις οποίες συνεδριάζει η Εκκλησία του Δήμου σταματά ουσιαστικά κάθε εργασία και υπηρεσία παραμένει φυσικά κάποιο μικρός αριθμός ασφάλειας· η αγορά κλείνει και όλοι οι πολίτες/ισσες εργαζόμενοι και πελάτες- πηγαίνουν στη συνεδρίαση της Εκκλησίας του Δήμου. Η παρεύρεση στην Εκκλησία του Δήμου αποζημιώνεται, όπως και κάθε προσφορά χρόνου για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών της πόλης.

          Η Εκκλησία του Δήμου είναι ανοιχτή και δύναται να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε, εκτός αν η ίδια αποφασίσει διαφορετικά για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση.

          Στην Εκκλησία του Δήμου μπορούν να έχουν δικαίωμα λόγου αλλά όχι και ψήφου και μη πολίτες, εφόσο α) έχουν ακίνητη περιουσία στην περιοχή της πόλης και β) συμβάλλουν στην εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της πόλης απέναντι στο Ελληνικό Κράτος.

 Δικαστική. Ανώτατο δικαστήριο είναι η Ηλιαία. Οι δικαστές-ηλιαστές κληρώνονται ανάμεσα σ' όλους τους πολίτες που θέλουν να χρηματίσουν στο αξίωμα` η θητεία είναι ενιαύσια και ανανεώσιμη κατά 50% κάθε έξι μήνες, για να υπάρχει μεταβίβαση της πείρας` έτσι οι μισοί από τους πρώτους δικαστές-ηλιαστές θα θητεύσουν έξι μόνο μήνες.

          Η Ηλιαία έχει δώδεκα τμήματα 60μελή. Σε κάθε τμήμα τα 50 πρώτα κατά την κλήρωση μέλη δικάζουν και τα δέκα είναι αναπληρωματικά και εκτελούν τις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες του κάθε δικαστηρίου.

          Οι αστικές υποθέσεις μεγάλων χρηματικών διαφορών δικάζονται από τμήματα 41 μελών.

          Σε πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι τα πολιτικά και τα πολιτειακά είναι δυνατό να συνεδριάζουν δύο ή περισσότερα τμήματα μαζί ή και η ολομέλεια.

          Οι ηλιαστές και οι ηλιάστριες κάθε τμήματος είναι 50% και 50%. Ηλιαστής/στρια μπορεί να κληρωθεί κανείς/μία πολλές φορές ακόμα και κατ' επανάληψη.

          Τα ποινικά, τα πολιτικά και τα πολιτειακά αδικήματα δικάζονται πάντα από την Ηλιαία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο κατηγορούμενος απαλλάσσεται.

          Η Ηλιαία δικάζει είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια αλλά πάντα η απόφασή της είναι οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη. Μόνο η Εκκλησία του Δήμου μπορεί να ακυρώσει τις αποφάσεις της Ηλιαίας.

          Διαιτητές/τριες είναι δυνητικά όλοι οι πολίτες/ισσες πάνω από τα 60 και κρίνουν τις μικροδιαφορές. Νόμος ορίζει πώς θα κληρώνονται οι διαιτητές/τριες και μέχρι ποιο χρηματικό ποσό θα είναι αρμόδιοι να κρίνουν. Οι διάδικοι επιλέγουν μόνοι τους το διαιτητή τους ανάμεσα στους κληρωμένους. Οι αποφάσεις των διαιτητών δύνανται να εγκληθούν και σε τμήμα της Ηλιαίας, για δευτεροβάθμια κρίση, σε περίπτωση που κάποιος από τους διάδικους έκρινε πως η διαιτησία δεν έβγαλε δίκαιη απόφαση.

          Η Ηλιαία και οι διαιτητές/τριες ανταποκρίνονται στο τμήμα της πολιτικής διάστασης του ανθρώπου, σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος θέλει να κρίνει ο ίδιος, αυτοπρόσωπα κι όχι με αντιπρόσωπο, τις παραβάσεις που αφορούν το κοινά θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο της πόλης.

          Όλες οι δίκες γίνονται έπειτα από καταγγελία. Δεν υπάρχει ο θεσμός του δημόσιου κατήγορου αλλά κάθε πολίτης/ισσα έχει το έννομο δικαίωμα να καταγγείλει οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του με το σκεπτικό πώς ό,τι βλάπτει κάποιο κάτοικο της πόλης βλάπτει την ίδια την πόλη και κάθε πολίτη/ισσά της.

          Οι μη πολίτες κάτοικοι της πόλης, σε περίπτωση ανάγκης, προσφεύγουν στη συνηγορία κάποιου/ας πολίτη/ισσας.

 Ποινές. Δεν υπάρχει η ποινή του θανάτου. Είναι άλλωστε καταργημένη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνήθεις ποινές είναι πρόστιμα και επανόρθωση της βλάβης που έχει υποστεί ο αδικημένος/η. Σε περίπτωση φόνου με προμελέτη, ο φονιάς χάνει την ιδιότητα του πολίτη, αν είναι πολίτης, και οπωσδήποτε, πολίτης ή μη πολίτης, άγεται να δικαστεί από  δικαστήρια του Ελληνικού Κράτους, το οποίο και διαθέτει και φυλακές σε περίπτωση ποινής φυλάκισης.

 Αρχές. Οι αρχές δεν έχουν παρά εκτελεστική αρμοδιότητα. Στις αρχές ανήκουν και όσοι ασκούν κάποια διοικητική αρμοδιότητα. Οι αρχές είναι πάντα κληρωτές και ενιαύσιες· ποτέ το ίδιο πρόσωπο δεν αναλαμβάνει την ίδια αρμοδιότητα, αν δεν την έχουν αναλάβει όλοι οι πολίτες/ισσες. Κανείς δεν ασκεί δύο αρχές ταυτόχρονα.

          Οι βουλευτές/τριες ανήκουν κι αυτοί στις αρχές. Κάθε διαμέρισμα κληρώνει δέκα βουλευτές (5 άνδρες, 5 γυναίκες). Η όλη πόλη έχει 120 βουλευτές. Κάθε διαμέρισμα  κυβερνάει την πόλη για ένα μήνα το χρόνο. Η σειρά της ανάληψης των κυβερνητικών ευθυνών από κάθε διαμέρισμα ρυθμίζεται με κλήρωση.

          Η ανανέωση των αρχών γίνεται κάθε εξάμηνο κατά το μισό. Έτσι οι μισοί από τους αρχικά κληρωμένους άρχοντες θα θητεύσουν μόνο για έξι μήνες κατά τα προαναφερμένα.

          Οι εργαζόμενοι σε κάθε δημοτική υπηρεσία ή σε κάθε δημοτικό ίδρυμα ή επιχείρηση, εναλλάσσονται με κλήρωση στις εργασίες τους, κατά τα προηγούμενα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ειδίκευση ή η ειδίκευση είναι εκμαθήσιμη μέσα σε δύο μήνες. Σε περίπτωση υψηλής ειδίκευσης οι πολίτες παρακολουθούν ειδική σχολή και η κλήρωση πάλι διευθετεί την εναλλαγή τους στις ανάλογες θέσεις.

          Οι αρχές ανταποκρίνονται στο τμήμα της πολιτικής διάστασης του ανθρώπου, σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος θέλει να συμμετέχει ο ίδιος, αυτοπρόσωπα κι όχι με αντιπρόσωπο, στη διοίκηση της πόλης του και στην εκτέλεση των κοινών αποφάσεων.

 

 

A. KONTOΣ

φιλόλογος-γλωσσολόγος, νομικός, κοινωνιολόγος

 

Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή