ΟΤΙ ΑΝ ΑΥΤΩ ΔΟΚΕΙ
ΑΡΙΣΤΟΝ ΕΙΝΑΙ Διακύρηξη
Όραμα
Δράσεις
Αρχές
Αξίες
Στόχος

ΣΑΡΑΝΤΑ  ΤΡΕΙΣ  ΔΙΑΛΟΓΟΙ  ΓΙΑ

  ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 
 

OI TRE MONTI (καφετέρια, Αγία Τριάδα, τέρμα Παλαιάς Πεντέλης) ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ

ΣΑΡΑΝΤΑ  ΤΡΕΙΣ  ΔΙΑΛΟΓΟΥΣ  ΓΙΑ

  ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

(Τις Τρίτες, ώρα 21:00)

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΚΤΩ ΔΙΑΛΟΓΟΙ


 

 


 

3 / 11

1.         Τα χαρακτηριστι-κά της Δημοκρατίας. Τα τρία πολιτεύματα (Μοναρχία, Ολιγαρχί-α, Δημοκρατία) και ο τρόπος ανάδειξης στα αξιώματα σε καθένα από αυτά.

 

10 / 11

2.         Ηθικές, πολιτικές, οικονομικές και πολε-οδομικές αρχές της Δημοκρατίας.

17 / 11

3.         Προϊστορία και ιστορία της Δημοκρα-τίας. Από πότε υπάρ-χει Δημοκρατία στον ελληνικό χώρο.

Κρήτη – Σπάρτη – Αθήνα.

 

24 /  11

4.         Οι ανθρώπινες διαστάσεις. Η έννοια της κοινωνικο-πολιτι-κής ομάδας.

     Η κοινωνικο-πο-λιτική ομάδα σαν πηγή εξουσίας στη Μοναρχία, την Ολι-γαρχία και τη Δημο-κρατία.

  Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και τα τρία πολιτεύματα.

      Συρρικνωμένη Δη-μοκρατία και συρρι-κνωμένη Μοναρχία.

 

1 /  12

5.         Η δημοκρατική κοινωνία βασίζεται στο Μέσο Άνθρωπο δεν απορρίπτει κανέ-ναν.

 

 

 

 

8 / 12 .

6. Οι ευεργετικές συνέπειες της κλη-ρωτής εναλλαγής στα αξιώματα.       

 

15 /12

7. Πώς πραγματο-ποιείται η τριττή (νο-μοθετικό, δικαστικό, αρχικό μόριο της πο-λιτείας) διάκριση των λειτουργιών της εξου-σίας στη Δημοκρατία .

 

22 / 12

8. Μερικές γνώμες για τη Δημοκρατία και την κλήρωση στην Ελληνική Αρχαιότητα και σήμερα.


 

 


 
Νόμοι
Ποινές - Δικαιώματα
Κοινωνική - Οικονομική Πολιτική
Σοφιστική Σχολή
Συνδρομές - Εισφορές


Επιστροφή